Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022

Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022. Chi tiết file đính kèm./.

Tên file: DANH-SACH-THI-SINH-DU-TUYEN-PHAN-THI-KIEN-THUC-CHUNG-NGAY-30.10_moi-1.pdf
Tải về
Tên file: DANH-SACH-THI-SINH-DU-TUYEN-PHAN-THI-CHUYEN-MON-NGHIEP-VU-NGAY-31.10_moi-1.pdf
Tải về
Tên file: DANH-SACH-THI-SINH-DU-TUYEN-PHAN-THI-KIEN-THUC-CHUNG-NGAY-30.10_moi.pdf
Tải về
Tên file: DANH-SACH-THI-SINH-DU-TUYEN-PHAN-THI-CHUYEN-MON-NGHIEP-VU-NGAY-31.10_moi.pdf
Tải về