Kế hoạch triển khai tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Thuận An giai đoạn 2021 – 2030

Đăng ngày: 2021-11-24 10:36:50
Sửa ngày: 2021-11-24 10:36:50
Ngày ký: 18/11/2021
Ngày hiệu lực: 18/11/2021
Người đăng: thuanan

Tên file: 3120-KH-trien-khai-thuc-hien-Ke-hoach-tong-the-nang-cao-nang-suat-dua-tren-nen-tang-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao.pdf
Kích thước: 3.25 MB
Tải về