Rà soát công chức, viên chức, nhân viên đã được bồi dưỡng và chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh từ năm 2007 đến nay

Rà soát công chức, viên chức, nhân viên đã được bồi dưỡng và chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh từ năm 2007 đến nay

Tên file: CV_Rasoatquocphonganninh.docx
Tải về
Tên file: Mau-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-2018.xls
Tải về