Rà soát vị trí việc làm của viên chức, nhân viên theo quyết định phân công của cấp có thẩm quyền.

Tên file: Danh-sach-ra-soat-vien-chuc-nhan-vien-doi-du.xlsx
Tải về
Tên file: 71-Ra-soat-vi-tri-viec-lam.pdf
Tải về

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS công lập.

 

Trong thời gian vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An đã thực hiện điều hòa đội ngũ viên chức, nhân viên, phù hợp với vị trí việc làm và trình độ chuyên môn đào tạo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thực hiện việc phân công nhiệm vụ hiện tại theo vị trí việc làm của cá nhân chưa đúng với quyết định phân công nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền khi phân công về trường.

Qua xem xét tình hình thực tế của các đơn vị trong toàn thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng như sau:

1. Rà soát toàn bộ đội ngũ viên chức, nhân viên hiện có trong phạm vi quản lý; yêu cầu Hiệu trưởng báo cáo bằng văn bản về Phòng Giáo dục và Đào tạo các trường hợp có vị trí việc làm hiện tại được phân công không đúng với nhiệm vụ được ghi trong quyết định của cấp có thẩm quyền khi phân công về trường (trong báo cáo cần giải trình rõ lý do đơn vị phân công nhiệm vụ không đúng với quyết định của cấp có thẩm quyền, đồng thời có đề xuất hướng giải quyết đối với từng trường họp cụ thể, kể cả những chức danh theo quy định của Tỉnh đã bố trí giảng dạy khi không có quyết định của cấp có thẩm quyền).

Sau khi có kết quả báo cáo của các trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành xem xét và giải quyết từng trường hơp cụ thể nhằm đảm bảo đúng vị trí việc làm, phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực của từng cá nhân (tham mưu lãnh đạo địa phương theo phân cấp quản lý ban hành quyết định phân công lại nhiệm vụ cho phù hợp).

2. Rà soát vị trí việc làm, biên chế viên chức, nhân viên dôi dư theo quy định; lập danh sách cụ thể theo từng chức danh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung nêu trên và báo cáo kết quả rà soát về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận Tổ chức cán bộ) trước ngày 28/3/2020 đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: hoatm@ta.sgdbinhduong.edu.vn (theo mẫu đính kèm)./.