Thông báo thuyên chuyển ngoài thị, ngoài tỉnh năm học 2019-2020. Nộp hồ sơ trước ngày 12/07/2019.

Tên file: HD-CONG-TAC-THUYEN-CHUYEN-CC-VC_ngoaithingoai-tinh_nam-2019.doc
Tải về
Tên file: MAU-DANH-SACH-THUYEN-CHUYEN_2018-2019.xls
Tải về
Tên file: MAU-DON-XIN-THUYEN-CHUYEN-CONG-TAC.doc
Tải về
Tên file: SO-YEU-LY-LICH-2C-2008.doc
Tải về

Thông báo thuyên chuyển ngoài thị, ngoài tỉnh năm học 2019-2020. Nộp hồ sơ trước ngày 12/07/2019. Chi tiết tệp đính kèm./.