THƯ MỜI

THƯ MỜI

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường công lập trực thuộc.

 

          Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An thông báo đến các đơn vị trường công lập trực thuộc về việc tham dự các nội dung họp như sau:

Nội dung 1:

Thời gian: 8 giờ 00’ ngày 08/10/2020 (buổi sáng)

Địa điểm: Hội trường Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An

Thành phần:  Hiệu trưởng + Viên chức phụ trách CNTT

Nội dung: Hướng dẫn thực hiện Đề án vị  trí việc làm năm học 2020 – 2021.

 Nội dung 2:

Thời gian: 14 giờ 00’ ngày 08/10/2020 (buổi chiều)

Địa điểm: Hội trường Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An

Thành phần:  01 CBQL trường MN, MG + Viên chức phụ trách CNTT

Nội dung: Hướng dẫn thực hiện báo cáo công tác TCCB năm học 2020 – 2021.

Nội dung 3:

Thời gian: 8 giờ 00’ ngày 09/10/2020 (buổi sáng)

Địa điểm: Hội trường Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An

Thành phần:  01 CBQL trường Tiểu học + Viên chức phụ trách CNTT

Nội dung: Hướng dẫn thực hiện báo cáo công tác TCCB năm học 2020 – 2021.

Nội dung 4:

Thời gian: 13 giờ 30’ ngày 09/10/2020 (buổi chiều)

Địa điểm: Hội trường Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An

Thành phần:  01 CBQL trường THCS + Viên chức phụ trách CNTT

Nội dung: Hướng dẫn thực hiện báo cáo công tác TCCB năm học 2020 – 2021.

Lưu ý:

                  – Đề nghị các đơn vị cử đúng thành phần dự họp và theo khung thời gian quy định

                 – Chuẩn bị laptop và đầy đủ thông tin nhân sự, lớp và học sinh để thực hiện tập huấn./.