Thư mời họp Hiệu trưởng – Chủ tịch công đoàn cơ sở

            Kính mời: Hiệu trưởng các đơn vị công lập và Chủ tịch công đoàn cơ sở các trường trực thuộc

            Vào lúc: 13 giờ 30 phút, ngày 14/05/2018
            Có mặt tại: Hội trường Phòng GDĐT thị xã Thuận An
            Lý do: Họp triển khai đánh giá CBCC.VC.NV và hướng dẫn xét thi đua chính quyền, công đoàn.
            Đề nghị Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở sắp xếp thời gia  tham dự đầy đủ và có mặt đúng thời gian quy định./.