Bảng lượng hóa thi đua các bậc học (đơn vị thực hiện và nộp kèm theo hồ sơ thi đua bắt buộc tất cả các đơn vị phải thực hiện)

Bảng lượng hóa thi đua các bậc học (đơn vị thực hiện và nộp kèm theo hồ sơ thi đua bắt buộc tất cả các đơn vị phải thực hiện)

Truy cập link nhận biểu mẫu và văn bản: https://drive.google.com/drive/folders/1SZRBR1D88oDPwEAdNzaHDIpJE_7_Ekeo?usp=sharing