04Th12/19
286500e5d1f228ac71e3

320 cán bộ công chức, viên chức tham gia tập huấn lồng ghép giới trong công tác quản lý, công tác chủ nhiệm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Thuận An

                  Nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và lồng