Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác tổ chức cán bộ năm học 2019-2020

Tên file: 1.1.HD-Bao-cao-so-ket-TCCB-2019-2020_PGD.doc
Tải về
Tên file: Mau-bao-cao-so-ket-cong-tac-TCCB-2019-2020_ngoaiconglapbs-them-bao-mau.xls
Tải về
Tên file: Mau-bao-cao-so-ket-cong-tac-TCCB-2019-2020_conglap.xls
Tải về

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường công lập, ngoài công lập trực thuộc.

         Căn cứ Công văn số 2399/SGDĐT-TCCB ngày 12/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ I và báo cáo tổng kết công tác tổ chức cán bộ năm học 2019-2020;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Để thực hiện sơ kết công tác tổ chức cán bộ ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An năm học 2019-2020 (số liệu báo cáo từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019), Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc báo cáo các nội dung sau:

1.     Báo cáo số liệu theo biểu mẫu (excel):

–         Công lập: Thực hiện 08 biểu mẫu.

–         Ngoài công lập: Thực hiện 04 biểu mẫu

–         Biểu mẫu được gửi đến mail công vụ của các đơn vị và được đăng trên trang web của Phòng GDĐT thị xã Thuận An địa chỉ: pgdtpthuanan.edu.vn

(Đơn vị không được chỉnh sửa thay đổi biểu mẫu, chỉ được nhập dữ liệu vào ô màu trắng)

2.     Thực hiện báo cáo bằng văn bản file word các nội dung theo biểu mẫu đính kèm.

3.     Thời gian, hình thức nộp báo cáo:

Báo cáo sơ kết công tác tổ chức cán bộ năm học 2019-2020 đơn vị gửi bản giấy về Phòng GDĐT thị xã Thuận An (bộ phận TCCB) trước ngày 26/11/2019 đồng thời gửi file báo cáo về địa chỉ mail: tochuccanbo@ta.sgdbinhduong.edu.vn trước ngày 25/11/2019.

Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo đầy đủ các nội dung, đúng biểu mẫu, số liệu phải cập nhật và chính xác. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đơn vị liên hệ trực tiếp Bộ phận Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn thêm./.