Hướng dẫn công tác tiếp nhận, điều động, chuyển công tác đối với viên chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2021-2022

         Căn cứ Công văn số 1351/SNV-CCVC ngày 14/09/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn tiếp nhận, chuyển công tác, điều động đối với viên ngành giáo dục và đào tạo;

          Căn cứ Công văn số 1620/SGDĐT-TCCB ngày 17/09/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn công tác tiếp nhận, điều động, chuyển công tác đối với viên chức trong ngành giáo dục và đào tạo từ năm học 2021-2022;

            Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An hướng dẫn công tác tiếp nhận, điều động, chuyển công tác đối với viên chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2021-2022 như sau: (Chi tiết file đính kèm)

Tên file: 29-HD-cong-tac-thuyen-chuyen-vien-chuc-NH-2021-2022.signed.pdf
Tải về