Lấy ý kiến dư luận xã hội về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” cấp thị xã lần thứ 15 năm 2020

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/03/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”,”Nhà giáo Ưu tú”;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục;

Căn cứ Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tăng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020;

Căn cứ Công văn số 2672/SGDĐT-VP ngày 19/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc triển khai xét tăng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020,

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận An lấy ý kiến dư luận xã hội về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” cấp thị xã lần thứ 15 năm 2020 gồm các cá nhân sau:

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO
ƯU TÚ

1. Bà Trần Thanh Thảo

1. Họ và tên (3): TRẦN THANH THẢO

2. Ngày, tháng, năm sinh: 26/07/1982

3. Nguyên quán: Ninh Giang – Hải Dương

4. Nơi công tác: Trường Mầm non Hoa Cúc 1

5. Chức vụ hiện tại (4): Giáo viên dạy lớp Lá – Khối trưởng khối Lá

6. Trình độ đào tạo (5): Đại học Giáo dục mầm non

7. Năm được phong tặng danh hiệu NGƯT (6): Không

8. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 17 năm

9. Số năm trực tiếp giảng dạy: 17 năm

10. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi: 07 lần Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, 03 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp Thị

11. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 01 lần

12. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: Làm Khối trưởng đầu tư cho đồng nghiệp thi giáo viên dạy giỏi các cấp 

13. Sáng kiến, đề tài NCKH (7): 02 sáng kiến đạt C cấp Tỉnh năm học 2015 – 2016, 2016 – 2017 và 02 sáng kiến đạt cấp Thị năm học 2017 – 2018, 2018 – 2019.

14. Sách, giáo trình, tài liệu (8): Không

15. Bài báo khoa học (9): Không

16. Đào tạo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh: Không

17. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: Không

18. Tập thể lao động xuất sắc (10): Trường được UBND Tỉnh tặng tập thể: Bằng khen tập thể lao động xuất sắc năm học 2017-2018, 2018-2019 (2 năm liền);

19. Thành tích nổi bật khác: Không

20. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp (11): quần chúng 59/59; tỷ lệ 100%, hội đồng cấp cơ sở 9/9, tỷ lệ 100%

 

2. Bà Trần Kim Thủy

1. Họ và tên (3): Bà Trần Kim Thủy

2. Ngày, tháng, năm sinh: 05/06/1972

3. Nguyên quán: An Sơn – Thuận An- Bình Dương

4. Nơi công tác: Trường Tiểu học Hưng Định

5. Chức vụ hiện tại (4): Giáo viên – Tổ trưởng Tổ lớp Một – Trường Tiểu học Hưng Định

6. Trình độ đào tạo (5): Đại học sư phạm

7. Năm được phong tặng danh hiệu NGƯT (6):

8. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 28 năm

9. Số năm trực tiếp giảng dạy: 28 năm

10. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi: 15

11. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 01

12. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 02

13. Sáng kiến, đề tài NCKH (7): 08

14. Sách, giáo trình, tài liệu (8): Không

15. Bài báo khoa học (9): Không

16. Đào tạo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh: Không

17. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: 09 em

18. Tập thể lao động xuất sắc (10):

19. Thành tích nổi bật khác:

20. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp (11):

– Số phiếu tín nhiệm của cán bộ công chức, viên chức:  33/35 phiếu, tỷ lệ 94,3%

– Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng xét duyệt cơ sở : 15/15 phiếu, tỷ lệ 100%

3. Bà Nguyễn Thị Vân

1. Họ và tên:NGUYỄN THỊ VÂN

2. Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1973

3. Nguyên quán: Nam Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

4. Nơi công tác: Trường Tiểu học Phú Long

5. Chức vụ hiện tại: Giáo viên

6. Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm ngành Giáo dục tiểu học

7. Năm được phong tặng danh hiệu NGƯT: Không

8. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 26 năm

9. Số năm trực tiếp giảng dạy: 26 năm

10. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi: Chiến sĩ thi đua cơ sở: 14 lần; giáo viên dạy giỏi cấp thị xã: 15; giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 04; giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia: 01 ; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 02 lần.

11. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: Bằng khen cấp tỉnh: 01

12. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 06 giáo viên

13. Sáng kiến, đề tài NCKH: 08 sáng kiến cấp ngành

14. Sách, giáo trình, tài liệu: Không

15. Bài báo khoa học: Không

16. Đào tạo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh: Không

17. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: 8 học sinh.

18. Tập thể lao động xuất sắc:

19. Thành tích nổi bật khác: Đạt thành tích tốt trong 5 năm thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2013.

20. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 58/62, đạt 93,54%. Hội đồng cấp cơ sở: 11/11, đạt 100%.

4. Bà Huỳnh Thị Mỹ Ngân

1. Họ và tên: Bà HUỲNH THỊ MỸ NGÂN

2. Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1969

3. Nguyên quán: Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

4. Nơi công tác: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

5. Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo

6. Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Toán, Đại học ngành Quản lý giáo dục

7. Năm được phong tặng danh hiệu NGƯT: Không

8. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 30

9. Số năm trực tiếp giảng dạy: 10

10. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi: 17 lần (chiến sĩ thi đua cơ sở: 13, chiến sĩ thi đua tỉnh: 05, giáo viên giỏi tỉnh: 02, cán bộ quản lý giỏi tỉnh: 01 )

11. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 15

12. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý giỏi: 110

13. Sáng kiến, đề tài NCKH: 15

14. Sách, giáo trình, tài liệu: Không

15. Bài báo khoa học: không

16. Đào tạo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh: Đang học thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục

17. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: 52 em các cấp huyện và tỉnh

18. Tập thể lao động xuất sắc: Năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019

19. Thành tích nổi bật khác: Quản lý các hoạt động của ngành có nề nếp và hiệu quả, thể hiện ở nhiều lĩnhvực hoạt động tiêu biểu; tổ chức tốt các chương trình xã hội, từ thiện cho học sinh nghèo, khó khăn, khuyết tật,… Đạt nhiều bằng khen đoàn thể, phong trào (39 bằng khen).

20. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng:  đạt tỷ lệ 100%; Hội đồng cơ sở: 10/10 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Mọi ý kiến dư luận vui lòng gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An, khu phố Bình Đức, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương hoặc thông qua hộp thư thuanan@sgdbinhdương.edu.vn. Thời gian nhận ý kiến kể từ ngày ra thông báo đến trước ngày 10/02/2020./.