Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục năm 2018.

Căn cứ Kế hoạch số 1087/KH-GDQP&AN ngày 27/04/2018 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thị xã Thuận An về kế hoạch công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018;

Căn cứ kế hoạch số 1951/KH-HĐGDQP&AN ngày 05/7/2018 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thị xã Thuận An về việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục năm 2018,

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An thông báo đến Hiệu trưởng các trường THPT, THCS, Tiểu học trên địa bàn thị xã Thuận An, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã Thuận An thông báo đến cán bộ giáo viên, nhân viên tại đơn vị biết đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ giáo viên nhân viên tham gia tốt lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo kế hoạch đã đề ra.

Thời gian: Mỗi lớp bồi dưỡng 04 ngày được chia thành 02 lớp

– Lớp 1: học từ ngày 16/7/2018 đến ngày 19/7/2018

– Lớp 2: học ngày 23/7/2018 đến ngày 26/7/2018

+ Lên lớp 3,5 ngày

+ Kiểm tra: ½ ngày

(Danh sách giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng theo lớp học đính kèm)

Địa điểm: Tại Hội trường trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Thuận An.

 

Tên file: CV_Thông-báo-triệu-tập-bồi-dưỡng-kiến-thức-an-ninh-quoc-phong.docx
Tải về
Tên file: Danh-sách-GV-tham-gia-bồi-dưỡng-quốc-phòng-an-ninh-năm-2018.xls
Tải về