THƯ MỜI

Kính gửi:

Hiệu trưởng các trường trực thuộc.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An kính mời Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường đến dự họp, như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 16/9/2020 (buổi sáng).

2. Địa điểm: hội trường Phòng GDĐT thành phố Thuận An.

3. Lý do: Triển khai công tác TCCB, Thi đua khen thưởng năm học 2020 – 2021.

 

Trân trọng kính mời./.